ΠΟΛΙΤΙΚΉ ΑΠΟΡΡΉΤΟΥ

Στην Ohlalá Laboratoires ενδιαφερόμαστε για το απόρρητο και την διαφάνεια.

Παρακάτω αναφέρουμε αναλυτικά την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων που διενεργούμε, καθώς και όλες τις πληροφορίες που σχετίζονται με αυτά.

Α.- Επεξεργασία δεδομένων πελατών

Βασικές πληροφορίες για την Προστασία Δεδομένων

Υπεύθυνος επεξεργασίας: Ohlalá Laboratoires, S.L.

Σκοπός επεξεργασίας: Για την παροχή των ζητούμενων υπηρεσιών και την αποστολή εμπορικών επικοινωνιών.

Νομιμοποίηση: Εκτέλεση σύμβασης. Έννομο συμφέρον του Υπεύθυνου Επεξεργασίας Δεδομένων.

Παραλήπτες: Προβλέπονται διαβιβάσεις δεδομένων προς: Φορολογική Διοίκηση· χρηματοπιστωτικά ιδρύματα.

Δικαιώματα: Έχετε το δικαίωμα πρόσβασης, διόρθωσης και διαγραφής των δεδομένων, καθώς και άλλων δικαιωμάτων, που αναφέρονται στις πρόσθετες πληροφορίες, τα οποία μπορείτε να ασκήσετε επικοινωνώντας με την διεύθυνση του υπεύθυνου επεξεργασίας δεδομένων.

Προέλευση: Το ίδιο το υποκείμενο των δεδομένων.

Πλήρεις πληροφορίες για την Προστασία Δεδομένων

 1. Ποιος είναι υπεύθυνος για την επεξεργασία των δεδομένων σας;

Ohlalá Laboratoires, S.L. B40555617 C/ CARBONER, 44 – 46980 – PATERNA – VALENCIA 963406033 ohlala@ohlalamint.com (Αποκλειστικός αντιπρόσωπος / Διανομέας για την Ελλάδα: BRANDS AROUND ΕΕ, Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 143031001000, τηλ.: 2106008707, email: info@brandsaround.gr).

 1. Για ποιο σκοπό επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα;

Η Ohlalá Laboratoires, S.L. επεξεργάζεται τις πληροφορίες που παρέχονται από τα ενδιαφερόμενα μέρη για την διενέργεια της διοικητικής, λογιστικής και φορολογικής διαχείρισης των υπηρεσιών που ζητούνται, καθώς και για την αποστολή εμπορικών επικοινωνιών σχετικά με τα προϊόντα και τις υπηρεσίες μας.

Δεν θα ληφθούν αυτοματοποιημένες αποφάσεις με βάση τα δεδομένα που παρέχονται.

 1. Πόσο καιρό θα διατηρούμε τα δεδομένα σας;

Τα στοιχεία θα διατηρηθούν για όσο διάστημα ο ενδιαφερόμενος δεν ζητήσει τη διαγραφή τους και, εάν χρειαστεί, για τα έτη που απαιτούνται για την τήρηση των νομικών υποχρεώσεων.

 1. Ποια είναι η νομική βάση για την επεξεργασία των δεδομένων σας;

Υποδεικνύουμε τη νομική βάση για την επεξεργασία των δεδομένων σας:

– Εκτέλεση σύμβασης: Διενέργεια της διοικητικής, λογιστικής και φορολογικής διαχείρισης των ζητούμενων υπηρεσιών.

– Έννομο συμφέρον του Υπεύθυνου: Αποστολή εμπορικών επικοινωνιών σχετικά με τα προϊόντα και τις υπηρεσίες μας.

 1. Σε ποιους παραλήπτες θα κοινοποιούνται τα δεδομένα σας;

Τα δεδομένα θα κοινοποιούνται στους ακόλουθους παραλήπτες:

– Φορολογική Διοίκηση, για συμμόρφωση με τις νόμιμες υποχρεώσεις.

– Χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, με σκοπό την έκδοση των αντίστοιχων αποδείξεων.

 1. Μεταφορές δεδομένων σε τρίτες χώρες

Δεν προβλέπονται διαβιβάσεις δεδομένων σε τρίτες χώρες.

 1. Ποια είναι τα δικαιώματά σας όταν μας παρέχετε τα δεδομένα σας;

Οποιοδήποτε πρόσωπο έχει το δικαίωμα να λάβει επιβεβαίωση σχετικά με το εάν η Ohlalá Laboratoires, S.L. επεξεργάζεται προσωπικά δεδομένα που το αφορούν.

Τα ενδιαφερόμενα μέρη έχουν το δικαίωμα πρόσβασης στα προσωπικά τους δεδομένα, καθώς και να ζητήσουν τη διόρθωση ανακριβών δεδομένων ή, κατά περίπτωση, να ζητήσουν τη διαγραφή τους όταν, μεταξύ άλλων λόγων, τα δεδομένα δεν είναι πλέον απαραίτητα για τους σκοπούς για τους οποίους συλλέχθηκαν.

Έχετε επίσης το δικαίωμα στη φορητότητα των δεδομένων.

Σε ορισμένες περιπτώσεις, τα ενδιαφερόμενα μέρη μπορούν να ζητήσουν τον περιορισμό της επεξεργασίας των δεδομένων τους, οπότε θα τα διατηρήσουμε μόνο για την άσκηση ή την αντίκρουση αξιώσεων.

Σε ορισμένες περιπτώσεις και για λόγους που σχετίζονται με την ιδιαίτερη κατάστασή τους, τα υποκείμενα των δεδομένων ενδέχεται να αντιταχθούν στην επεξεργασία των δεδομένων τους.

Στην περίπτωση αυτή, η Ohlalá Laboratoires, S.L. θα σταματήσει την επεξεργασία των δεδομένων, με εξαίρεση την επεξεργασία για επιτακτικούς νόμιμους λόγους ή την άσκηση ή αντίκρουση πιθανών αξιώσεων.

Μπορείτε να ασκήσετε πρακτικά τα δικαιώματά σας με τον ακόλουθο τρόπο: επικοινωνώντας με τη διεύθυνση του υπεύθυνου επεξεργασίας δεδομένων.

Κατά την αποστολή εμπορικών επικοινωνιών με νομική βάση το έννομο συμφέρον του υπεύθυνου επεξεργασίας, το υποκείμενο των δεδομένων μπορεί να αντιταχθεί στην επεξεργασία των δεδομένων του για τον σκοπό αυτό. Εάν έχετε δώσει τη συγκατάθεσή σας για συγκεκριμένο σκοπό, έχετε το δικαίωμα να ανακαλέσετε τη συγκατάθεση που δόθηκε ανά πάσα στιγμή, χωρίς να επηρεαστεί η νομιμότητα της επεξεργασίας που βασίζεται στη συγκατάθεση πριν από την ανάκλησή της.

Σε περίπτωση που αισθάνεστε ότι έχουν παραβιαστεί τα δικαιώματά σας σχετικά με την προστασία των προσωπικών σας δεδομένων, ειδικά όταν δεν έχετε ικανοποιηθεί από την άσκηση των δικαιωμάτων σας, μπορείτε να υποβάλετε καταγγελία στην αρμόδια Εποπτική Αρχή Προστασίας Δεδομένων μέσω της ιστοσελίδας της: www.agpd.es.

 1. Πώς αποκτήσαμε τα δεδομένα σας;

Τα προσωπικά δεδομένα που επεξεργαζόμαστε στην Ohlalá Laboratoires, S.L. προέρχονται από το υποκείμενο των δεδομένων.

Οι κατηγορίες δεδομένων που υποβάλλονται σε επεξεργασία είναι:

– Στοιχεία ταυτοποίησης.

– Ταχυδρομικές και ηλεκτρονικές διευθύνσεις.

– Εμπορική ενημέρωση.

 

Β.- Επεξεργασία δεδομένων πιθανών πελατών και επαφών στο διαδίκτυο – Βασικές πληροφορίες για την προστασία δεδομένων

Υπεύθυνος επεξεργασίας: Ohlalá Laboratoires, S.L.

Σκοπός επεξεργασίας: Για την παρακολούθηση του αιτήματός σας και την αποστολή εμπορικών επικοινωνιών.

Νομιμοποίηση: Εκτέλεση σύμβασης. Συγκατάθεση του υποκειμένου των δεδομένων.

Παραλήπτες: Δεν θα μεταφερθούν δεδομένα σε τρίτους, εκτός εάν απαιτείται από το νόμο.

Δικαιώματα: Έχετε το δικαίωμα πρόσβασης, διόρθωσης και διαγραφής των δεδομένων, καθώς και άλλων δικαιωμάτων, που αναφέρονται στις πρόσθετες πληροφορίες, τα οποία μπορείτε να ασκήσετε επικοινωνώντας με την διεύθυνση του υπεύθυνου επεξεργασίας δεδομένων.

Προέλευση: Το ίδιο το υποκείμενο των δεδομένων. Πλήρεις πληροφορίες για την Προστασία Δεδομένων

 1. Ποιος είναι υπεύθυνος για την επεξεργασία των δεδομένων σας;

Ohlalá Laboratoires, S.L. B40555617 C/ CARBONER, 44 – 46980 – PATERNA – VALENCIA 963406033 ohlala@ohlalamint.com (Αποκλειστικός αντιπρόσωπος / Διανομέας για την Ελλάδα: BRANDS AROUND ΕΕ, Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 143031001000, τηλ.: 2106008707, email: info@brandsaround.gr).

 1. Για ποιο σκοπό επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα;

Η Ohlalá Laboratoires, S.L. επεξεργάζεται τις πληροφορίες που παρέχονται από τα ενδιαφερόμενα μέρη προκειμένου να παρακολουθήσει το αίτημά σας και να σας στείλει εμπορικές επικοινωνίες, μεταξύ άλλων με ηλεκτρονικά μέσα. Δεν θα ληφθούν αυτοματοποιημένες αποφάσεις με βάση τα δεδομένα που παρέχονται.

 1. Πόσο καιρό θα διατηρούμε τα δεδομένα σας;

Τα στοιχεία θα διατηρηθούν για όσο διάστημα ο ενδιαφερόμενος δεν ζητήσει τη διαγραφή τους.

 1. Ποια είναι η νομική βάση για την επεξεργασία των δεδομένων σας;

Υποδεικνύουμε τη νομική βάση για την επεξεργασία των δεδομένων σας:

– Εκτέλεση σύμβασης: Για την εκπλήρωση του αιτήματός σας.

– Συγκατάθεση του υποκειμένου των δεδομένων: Αποστολή εμπορικών επικοινωνιών, μεταξύ άλλων με ηλεκτρονικά μέσα.

 1. Σε ποιους παραλήπτες θα κοινοποιούνται τα δεδομένα σας;

Δεν θα γνωστοποιηθούν δεδομένα σε τρίτα μέρη, εκτός εάν υπάρχει νομική υποχρέωση προς τούτο.

 1. Μεταφορές δεδομένων σε τρίτες χώρες

Δεν προβλέπονται διαβιβάσεις δεδομένων σε τρίτες χώρες.

 1. Ποια είναι τα δικαιώματά σας όταν μας παρέχετε τα δεδομένα σας;

Οποιοδήποτε πρόσωπο έχει το δικαίωμα να λάβει επιβεβαίωση σχετικά με το εάν η Ohlalá Laboratoires, S.L. επεξεργάζεται προσωπικά δεδομένα που το αφορούν.

Τα ενδιαφερόμενα μέρη έχουν το δικαίωμα πρόσβασης στα προσωπικά τους δεδομένα, καθώς και να ζητήσουν τη διόρθωση ανακριβών δεδομένων ή, κατά περίπτωση, να ζητήσουν τη διαγραφή τους όταν, μεταξύ άλλων λόγων, τα δεδομένα δεν είναι πλέον απαραίτητα για τους σκοπούς για τους οποίους συλλέχθηκαν.

Έχετε επίσης το δικαίωμα στη φορητότητα των δεδομένων.

Σε ορισμένες περιπτώσεις, τα ενδιαφερόμενα μέρη μπορούν να ζητήσουν τον περιορισμό της επεξεργασίας των δεδομένων τους, οπότε θα τα διατηρήσουμε μόνο για την άσκηση ή την αντίκρουση αξιώσεων.

Σε ορισμένες περιπτώσεις και για λόγους που σχετίζονται με την ιδιαίτερη κατάστασή τους, τα υποκείμενα των δεδομένων ενδέχεται να αντιταχθούν στην επεξεργασία των δεδομένων τους. Στην περίπτωση αυτή, η Ohlalá Laboratoires, S.L. θα σταματήσει την επεξεργασία των δεδομένων, με εξαίρεση την επεξεργασία για επιτακτικούς νόμιμους λόγους ή την άσκηση ή αντίκρουση πιθανών αξιώσεων.

Μπορείτε να ασκήσετε πρακτικά τα δικαιώματά σας με τον ακόλουθο τρόπο: επικοινωνώντας με τη διεύθυνση του υπεύθυνου επεξεργασίας δεδομένων.

Κατά την αποστολή εμπορικών επικοινωνιών με νομική βάση το έννομο συμφέρον του υπεύθυνου επεξεργασίας, το υποκείμενο των δεδομένων μπορεί να αντιταχθεί στην επεξεργασία των δεδομένων του για τον σκοπό αυτό.

Εάν έχετε δώσει τη συγκατάθεσή σας για συγκεκριμένο σκοπό, έχετε το δικαίωμα να ανακαλέσετε τη συγκατάθεση που δόθηκε ανά πάσα στιγμή, χωρίς να επηρεαστεί η νομιμότητα της επεξεργασίας που βασίζεται στη συγκατάθεση πριν από την ανάκλησή της.

Σε περίπτωση που αισθάνεστε ότι έχουν παραβιαστεί τα δικαιώματά σας σχετικά με την προστασία των προσωπικών σας δεδομένων, ειδικά όταν δεν έχετε ικανοποιηθεί από την άσκηση των δικαιωμάτων σας, μπορείτε να υποβάλετε καταγγελία στην αρμόδια Εποπτική Αρχή Προστασίας Δεδομένων μέσω της ιστοσελίδας της: www.agpd.es.

 1. Πώς αποκτήσαμε τα δεδομένα σας;

Τα προσωπικά δεδομένα που επεξεργαζόμαστε στην Ohlalá Laboratoires, S.L. προέρχονται από το υποκείμενο των δεδομένων.

Οι κατηγορίες δεδομένων που υποβάλλονται σε επεξεργασία είναι:

– Στοιχεία ταυτοποίησης.

– Ταχυδρομικές και ηλεκτρονικές διευθύνσεις.

 

Γ.- Επεξεργασία δεδομένων προμηθευτών – Βασικές πληροφορίες για την Προστασία Δεδομένων

Υπεύθυνος επεξεργασίας: Ohlalá Laboratoires, S.L.

Σκοπός επεξεργασίας: Για τη διαχείριση παροχής συμβεβλημένων υπηρεσιών.

Νομιμοποίηση: Εκτέλεση σύμβασης.

Παραλήπτες: Προβλέπονται διαβιβάσεις δεδομένων προς: Φορολογική Διοίκηση· χρηματοπιστωτικά ιδρύματα.

Δικαιώματα: Έχετε το δικαίωμα πρόσβασης, διόρθωσης και διαγραφής των δεδομένων, καθώς και άλλων δικαιωμάτων, που αναφέρονται στις πρόσθετες πληροφορίες, τα οποία μπορείτε να ασκήσετε επικοινωνώντας με την διεύθυνση του υπεύθυνου επεξεργασίας δεδομένων.

Προέλευση: Το ίδιο το υποκείμενο των δεδομένων. Πλήρεις πληροφορίες για την Προστασία Δεδομένων

 1. Ποιος είναι υπεύθυνος για την επεξεργασία των δεδομένων σας;

Ohlalá Laboratoires, S.L. B40555617 C/ CARBONER, 44 – 46980 – PATERNA – VALENCIA 963406033 ohlala@ohlalamint.com (Αποκλειστικός αντιπρόσωπος / Διανομέας για την Ελλάδα: BRANDS AROUND ΕΕ, Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 143031001000, τηλ.: 2106008707, email: info@brandsaround.gr).

 1. Για ποιο σκοπό επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα;

Η Ohlalá Laboratoires, S.L. επεξεργάζεται τις πληροφορίες που παρέχονται από τα ενδιαφερόμενα μέρη για τη διενέργεια της διοικητικής, λογιστικής και φορολογικής διαχείρισης των συμβεβλημένων υπηρεσιών, καθώς και των προσώπων επικοινωνίας.

Δεν θα ληφθούν αυτοματοποιημένες αποφάσεις με βάση τα δεδομένα που παρέχονται.

 1. Πόσο καιρό θα διατηρούμε τα δεδομένα σας;

Τα στοιχεία θα διατηρηθούν για όσο διάστημα ο ενδιαφερόμενος δεν ζητήσει τη διαγραφή τους και, εάν χρειαστεί, για τα έτη που απαιτούνται για την τήρηση των νομικών υποχρεώσεων.

 1. Ποια είναι η νομική βάση για την επεξεργασία των δεδομένων σας;

Υποδεικνύουμε τη νομική βάση για την επεξεργασία των δεδομένων σας:

– Εκτέλεση σύμβασης: Διενέργεια διοικητικής, λογιστικής και φορολογικής διαχείρισης των συμβεβλημένων υπηρεσιών, καθώς και των προσώπων επικοινωνίας.

 1. Σε ποιους παραλήπτες θα κοινοποιούνται τα δεδομένα σας;

Τα δεδομένα θα κοινοποιούνται στους ακόλουθους παραλήπτες:

– Φορολογική Διοίκηση, για συμμόρφωση με τις νόμιμες υποχρεώσεις.

– Χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, προκειμένου να πραγματοποιήσουν τις αντίστοιχες πληρωμές.

 1. Μεταφορές δεδομένων σε τρίτες χώρες

Δεν προβλέπονται διαβιβάσεις δεδομένων σε τρίτες χώρες.

 1. Ποια είναι τα δικαιώματά σας όταν μας παρέχετε τα δεδομένα σας;

Οποιοδήποτε πρόσωπο έχει το δικαίωμα να λάβει επιβεβαίωση σχετικά με το εάν η Ohlalá Laboratoires, S.L. επεξεργάζεται προσωπικά δεδομένα που το αφορούν.

Τα ενδιαφερόμενα μέρη έχουν το δικαίωμα πρόσβασης στα προσωπικά τους δεδομένα, καθώς και να ζητήσουν τη διόρθωση ανακριβών δεδομένων ή, κατά περίπτωση, να ζητήσουν τη διαγραφή τους όταν, μεταξύ άλλων λόγων, τα δεδομένα δεν είναι πλέον απαραίτητα για τους σκοπούς για τους οποίους συλλέχθηκαν.

Έχετε επίσης το δικαίωμα στη φορητότητα των δεδομένων.

Σε ορισμένες περιπτώσεις, τα ενδιαφερόμενα μέρη μπορούν να ζητήσουν τον περιορισμό της επεξεργασίας των δεδομένων τους, οπότε θα τα διατηρήσουμε μόνο για την άσκηση ή την αντίκρουση αξιώσεων.

Σε ορισμένες περιπτώσεις και για λόγους που σχετίζονται με την ιδιαίτερη κατάστασή τους, τα υποκείμενα των δεδομένων ενδέχεται να αντιταχθούν στην επεξεργασία των δεδομένων τους.

Στην περίπτωση αυτή, η Ohlalá Laboratoires, S.L. θα σταματήσει την επεξεργασία των δεδομένων, με εξαίρεση την επεξεργασία για επιτακτικούς νόμιμους λόγους ή την άσκηση ή αντίκρουση πιθανών αξιώσεων.

Μπορείτε να ασκήσετε ουσιαστικά τα δικαιώματά σας με τον ακόλουθο τρόπο: επικοινωνώντας με την διεύθυνση του υπεύθυνου επεξεργασίας δεδομένων. Κατά την αποστολή εμπορικών επικοινωνιών με νομική βάση το έννομο συμφέρον του υπεύθυνου επεξεργασίας, το υποκείμενο των δεδομένων μπορεί να αντιταχθεί στην επεξεργασία των δεδομένων του για τον σκοπό αυτό.

Εάν έχετε δώσει τη συγκατάθεσή σας για συγκεκριμένο σκοπό, έχετε το δικαίωμα να ανακαλέσετε την συγκατάθεση που δόθηκε ανά πάσα στιγμή, χωρίς να επηρεαστεί η νομιμότητα της επεξεργασίας που βασίζεται στη συγκατάθεση πριν από την ανάκλησή της.

Σε περίπτωση που αισθάνεστε ότι έχουν παραβιαστεί τα δικαιώματά σας σχετικά με την προστασία των προσωπικών σας δεδομένων, ειδικά όταν δεν έχετε ικανοποιηθεί από την άσκηση των δικαιωμάτων σας, μπορείτε να υποβάλετε καταγγελία στην αρμόδια Εποπτική Αρχή Προστασίας Δεδομένων μέσω της ιστοσελίδας της: www.agpd.es.

 1. Πώς αποκτήσαμε τα δεδομένα σας;

Τα προσωπικά δεδομένα που επεξεργαζόμαστε στην Ohlalá Laboratoires, S.L. προέρχονται από το υποκείμενο των δεδομένων.

 

Επεξεργασία δεδομένων αιτούντων εργασία

Υπεύθυνος επεξεργασίας: Ohlalá Laboratoires, S.L.

Σκοπός επεξεργασίας: Για τη διεξαγωγή διαδικασιών επιλογής προσωπικού

Νομιμοποίηση: Συναίνεση του ενδιαφερόμενου μέρους.

Παραλήπτες: Δεν θα μεταφερθούν δεδομένα σε τρίτους, εκτός εάν απαιτείται από το νόμο.

Δικαιώματα: Έχετε το δικαίωμα πρόσβασης, διόρθωσης και διαγραφής των δεδομένων, καθώς και άλλων δικαιωμάτων, που αναφέρονται στις πρόσθετες πληροφορίες, τα οποία μπορείτε να ασκήσετε επικοινωνώντας με την διεύθυνση του υπεύθυνου επεξεργασίας δεδομένων.

Προέλευση: Το ίδιο το υποκείμενο των δεδομένων. Πλήρεις πληροφορίες για την Προστασία Δεδομένων

 1. Ποιος είναι υπεύθυνος για την επεξεργασία των δεδομένων σας;

Ohlalá Laboratoires, S.L. B40555617 C/ CARBONER, 44 – 46980 – PATERNA – VALENCIA 963406033 ohlala@ohlalamint.com (Αποκλειστικός αντιπρόσωπος / Διανομέας για την Ελλάδα: BRANDS AROUND ΕΕ, Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 143031001000, τηλ.: 2106008707, email: info@brandsaround.gr).

 1. Για ποιο σκοπό επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα;

Για ποιο σκοπό επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα; Στην Ohlalá Laboratoires, S.L. επεξεργαζόμαστε τις πληροφορίες που παρέχονται από τα ενδιαφερόμενα μέρη προκειμένου να διαχειριστούμε το Βιογραφικό Σημείωμα που έχουμε λάβει και να πραγματοποιήσουμε τις διαδικασίες επιλογής προσωπικού

Δεν θα ληφθούν αυτοματοποιημένες αποφάσεις με βάση τα δεδομένα που παρέχονται.

 1. Πόσο καιρό θα διατηρούμε τα δεδομένα σας;

Δύο χρόνια από την τελευταία αλληλεπίδραση.

 1. Ποια είναι η νομική βάση για την επεξεργασία των δεδομένων σας;

Υποδεικνύουμε τη νομική βάση για την επεξεργασία των δεδομένων σας:

– Συναίνεση του ενδιαφερομένου: για τη διαχείριση του Βιογραφικού Σημειώματος που έχει ληφθεί και τη διεξαγωγή διαδικασιών επιλογής προσωπικού.

 1. Σε ποιους παραλήπτες θα κοινοποιούνται τα δεδομένα σας;

Δεν θα γνωστοποιηθούν δεδομένα σε τρίτους, εκτός εάν απαιτείται από το νόμο.

 1. Μεταφορές δεδομένων σε τρίτες χώρες

Δεν προβλέπονται διαβιβάσεις δεδομένων σε τρίτες χώρες.

 1. Ποια είναι τα δικαιώματά σας όταν μας παρέχετε τα δεδομένα σας;

Οποιοδήποτε πρόσωπο έχει το δικαίωμα να λάβει επιβεβαίωση σχετικά με το εάν η Ohlalá Laboratoires, S.L. επεξεργάζεται προσωπικά δεδομένα που το αφορούν.

Τα ενδιαφερόμενα μέρη έχουν το δικαίωμα πρόσβασης στα προσωπικά τους δεδομένα, καθώς και να ζητήσουν τη διόρθωση ανακριβών δεδομένων ή, κατά περίπτωση, να ζητήσουν τη διαγραφή τους όταν, μεταξύ άλλων λόγων, τα δεδομένα δεν είναι πλέον απαραίτητα για τους σκοπούς για τους οποίους συλλέχθηκαν.

Έχετε επίσης το δικαίωμα στη φορητότητα των δεδομένων.

Σε ορισμένες περιπτώσεις, τα ενδιαφερόμενα μέρη μπορούν να ζητήσουν τον περιορισμό της επεξεργασίας των δεδομένων τους, οπότε θα τα διατηρήσουμε μόνο για την άσκηση ή την αντίκρουση αξιώσεων.

Σε ορισμένες περιπτώσεις και για λόγους που σχετίζονται με την ιδιαίτερη κατάστασή τους, τα υποκείμενα των δεδομένων ενδέχεται να αντιταχθούν στην επεξεργασία των δεδομένων τους.

Στην περίπτωση αυτή, η Ohlalá Laboratoires, S.L. θα σταματήσει την επεξεργασία των δεδομένων, με εξαίρεση την επεξεργασία για επιτακτικούς νόμιμους λόγους ή την άσκηση ή αντίκρουση πιθανών αξιώσεων.

Μπορείτε να ασκήσετε πρακτικά τα δικαιώματά σας με τον ακόλουθο τρόπο: επικοινωνώντας με τη διεύθυνση του υπεύθυνου επεξεργασίας δεδομένων.

Κατά την αποστολή εμπορικών επικοινωνιών με νομική βάση το έννομο συμφέρον του υπεύθυνου επεξεργασίας, το υποκείμενο των δεδομένων μπορεί να αντιταχθεί στην επεξεργασία των δεδομένων του για τον σκοπό αυτό.

Εάν έχετε δώσει τη συγκατάθεσή σας για συγκεκριμένο σκοπό, έχετε το δικαίωμα να ανακαλέσετε τη συγκατάθεση που δόθηκε ανά πάσα στιγμή, χωρίς να επηρεαστεί η νομιμότητα της επεξεργασίας που βασίζεται στη συγκατάθεση πριν από την ανάκλησή της.

Σε περίπτωση που αισθάνεστε ότι έχουν παραβιαστεί τα δικαιώματά σας σχετικά με την προστασία των προσωπικών σας δεδομένων, ειδικά όταν δεν έχετε ικανοποιηθεί από την άσκηση των δικαιωμάτων σας, μπορείτε να υποβάλετε καταγγελία στην αρμόδια Εποπτική Αρχή Προστασίας Δεδομένων μέσω της ιστοσελίδας της: www.agpd.es.

 1. Πώς αποκτήσαμε τα δεδομένα σας;

Τα προσωπικά δεδομένα που επεξεργαζόμαστε στην Ohlalá Laboratoires, S.L. προέρχονται από το υποκείμενο των δεδομένων.

Οι κατηγορίες δεδομένων που υποβάλλονται σε επεξεργασία είναι:

– Στοιχεία ταυτοποίησης.

– Ταχυδρομικές και ηλεκτρονικές διευθύνσεις.